Tıl Mirzabeyoğlu

“ARZI TAŞIYAN ÖKÜZ”

   Üstad’ın ÇİLE’sinden:

   – “Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa, – Arzı boynuzunda taşıyan öküz ?”

و

   Rönesans’ta Batı, İslâm’a âit ne kadar kıymet varsa hemen hepsini tercüme etmiş ve bunları çenesi bir karış aşağıda, kullanmış… Riyaziye, hey’et, tıb vesaire vesaire… Fakat edebî eserlerde bu tutmadı… Misâl olarak, bizimkilerin, “Dünya’yı öküzün boynuzlarında” zannettikleri zanları… Esas itibariyle Hadîs’te de geçen bu mevzuda, kısır hayallerinde tecessüm edeni bir de kaba müşahhas resim plânına döktüler ve düşük zekâlara mahsus bir sırıtışla, akıllarınca alay ettiler… Halbuki aynı insanların, Arz’ın çapını, ağırlığını, Ay’a ve Güneş’e ve diğer seyyarelere olan uzaklığını, sizin yüzyıllar sonraki tekniğinizin ancak ulaşabildiği hassas âletlerinizin ölçümlerine bu kadar yakın hesablayanlar olduklarını söyleyen, sizler değil misiniz ?.. O hâlde ?..

و

   Arz-Erz: Yeryüzü, toprak, zemin, dünya. Aşağı ve alçak. Memleket, ülke. Küre. İklim. Davarın ayağının altı ?.. Arz: Bir büyüğe bir şeyi hürmetle vermek. Bir işi büyüğüne hürmetle anlatmak, izâh etmek. Takdim etmek. Bir kimseye bir şeyi, izhâr etmek. Kıymetli bir şeyi diğer bir şeyle değiştirmek. Bir şeyin birden, ânîden meydana gelmesi. Altın ve paradan gayrı mal, metâ’. Bir şeyin uzunluk mukabili genişliği. Bir muamelede aldanmak. Sağlam insanın hemen ölme-si. Delirmek. Bir yerin ekvator çizgisinden uzaklığı. Bir yıldızın burç mıntıkasından uzaklığı ?..

   Sâhire: Yeryüzü. Arz. Çöl. Cehennem ?.. Sahra: Çöl. Kır. Ova.Yazı. Kızıl dişi eşek ?.. Vârî: Vahşi hımar, yabanî eşek ?.. Kündür: “Günlük” denilen nesne. Kısa boylu ve şişman kimse. Vahşi hımar, yabanî eşek. Büyük çuval !..

   Suver: Boynuz?..Süvari: Atlı, atlı asker.Gemi kaptanı ?..

   Suvar: Süvâri ?.. Sıvar: Sığır sürüsü. Misk kabı ?.. “Sıyâr: Sığır sürüsü. Misk kabı… Siyer: Tarzlar, gidişler, yollar. Siret.” (T.G. 5.114)

   Nakl: Bir şeyi başka bir yere götürmek, taşımak, yer değiştirmek. Anlatmak, duyduğu bir şeyi başkasına hikâye etmek, rivâyet etmek. Terceme etmek. Eski mest ve çizme. Yırtık elbiseyi yamamak ?..

   Sevr: Öküz, boğa. Boğa burcu ?.. Suvar: Süvâri ?.. Kaptan ?.. Kumandan !..

   “Arzı boynuzunda taşıyan öküz” ?..

   “Takdim’i “hayat hikâyesi – Tilki Günlüğü”nde tercüme eden Kumandan” ?.. Kumandan Mirzabeyoğlu !..

   Demek ki, “Arzı taşıyan” o değilmiş !.. Peki o kimmiş ?.. Arzın sahibi !.. “Arzın sahibi” dediysek …

   Üstad’ın “SERSERİ” isimli şiirinden:

   –“ Yeryüzünde yalnız benim serseri,

   Yeryüzünde yalnız ben derbederim.

   Herkesin dünyada varsa bir yeri,

   Ben de bütün dünya benimdir derim.”

وو

   Kumandan Mirzabeyoğlu’nun İSTİKBÂL İSLÂMINDIR isimli eserinden bahisle… Arzın sahibi buyuruyorlar:

   –“Tek kelimesine bile ellemem… Kendi eseri !.. Benim sadece bir takdimim olacak !” (T.G. 4.14)

وو

   “Üstadım’ın beni “Kaptan Kusto” yazısı ile takdim ettiğini, büyüklerin bir şeyi misâlle anlatışını, ama işine gelmeyenin inanmayacağını, inanmanın pazarlıkla olamayacağını belirtiyorum …” (T.G. 2.58)

وو

   “İSTİKBÂL İSLÂMINDIR !.. Ne güzel bir mevzuun var… Allah ne kadar ömür verir, daha ne kadar yaşarım bilmem. Ama senin bizim davamızda bir hayli hisse sahibi olarak görünmen lâzım… Zaten benim bir takdim yazım olacak… Bütün hüviyetin görünecek !..” (T.G. 1.18)

وو

   Nı’me: Ne iyi, ne güzel, ne alâ ?.. Nı’me: Mal. Sanat ?.. Saydânî: Mülk. Tilki. Bir küçük canlı !..

   Mevzû’: Bahis. Üzerinde durulan mesele. Aşağılanmış olan. Konulmuş. Vaz olunmuş. Uydurma. Doğru ve hakikat olmayan. Geçer olan, muteber, işlemekte olan, cârî ?.. Mevzun: Yakışıklı. Vezinli. Ölçülü. Tartılı. Düzgün. Her bir vasfı ölçülü ve itidal üzere bulunup, sırf iyi ve güzel şeylere nâil olan ?..

   Bahs: Bir şey hakkında etrafiyle söz söyleyip hakikati araştırma. Konuşulan şey. Teftiş. Söz münazarası. Bir mevzu hakkında tafsilât, araştırma. Açıklama ?.. Bahs: İşkence. Zulüm. Uzaklık. Gümrük almak. Göz çıkarmak. Noksanlık. Azlık. Nâkıs. Az. Akar su ile sulanmayıp yağmur suyu ile mahsûl alınabilen tarla ?..

   Zemîn: Yer. Yeryüzü. Meydan. Satıh. Tarz. Edâ. Mevzu ?..

   İngilizce, “point”: Nokta. Virgül. Ân. Özellik, nitelik , vasıf. Burun. Esas mevzu, mesele. Husus, (nokta), cihet, (bakımından), nokta (yer). Sebep, maksat, gaye, yarar, mânâ. Punto. Demiryolu makası. Sorti ?..

   “Bütün” için bakınız, “RAMAZAN’IN BÜTÜN RUHU”.

   “Hüviyetimi çerçeveleyen takdim yazısı…” (T.G. 1.19)

   Şebeke: Balık ağı. Hüviyet sureti. Ağ gibi yapılmış yolların tamamı. Suç örgütü ?.. Şebeh ?.. Ahter ?.. Ahtar: Tehlikeler. Hatarat ?..

   “İktina’: Anlaşılmayacak şekilde söyleme. Gizlenme, saklanma. Künyelenme… Kusto ?..” (T.G. 5.430)

   “Görünmek” için bakınız “ALLAH’IN HALİFESİ MEHDΔ.

وو

   Arz-Erz: Yeryüzü, toprak, zemin, dünya. Aşağı ve alçak. Memleket, ülke. Küre. İklim. Davarın ayağının altı… Arz-Erz: Elif+re+dat… 1+200+800=1001.

   Almanca, “erde,f”: Arz, yerküre. Toprak, yer, zemin. Çamur. Türab-ı nebatî; hümüs. Dün-ya ?.. Erz,n: Maden filizi. Bronz, tunç. Baş. Pek ziyâde. Koyu ?.. Danca, “jord”: Dünya. Toprak. Kara. Yer, zemin ?.. Danca ve Norveççe, “verden”: Dünya, yeryüzü ?.. Hollandaca, “aarde”: Dünya. Toprak, yer, kara, taban. (Elektrik) Topraklama; toprak (yer) hattı ?.. İngilizce, “earth”: Arz (Dünya, yeryüzü,). Toprak, kara, zemin. Bu dünya. Dünya halkı. Nadir toprak alkali metal-lerinden her biri. Elektrik akımının devresini tamamlayan toprak. (Tilki) İnine kaçırmak. İnine kaçmak. (Elekt.) Toprağa bağlamak ?..

و

   Azarr: Çok zararlı… Azarr: Elif+dat+re… 1+800+200=1001.

و

   Dârr: Zararlı (Gammaz ?.. Hâmme ?..)… Dârr: Dat+elif+re… 800+1+200=1001.

و

   Kesâfet: Sıklık, tokluk. Kalabalık, koyuluk, kalınlık, yoğunluk (Sehanet ?..)… Kesâfet: Kef+se+elif+fe+te… 20+500+1+80+400=1001.

و

   Kesâfet: Bulanıklık, açık ve berrak olmayış. Kir, pislik (Kedûret ?..)… Kesâfet: Kef+sin+ elif+fe+te … 20+60+1+80+400=561.

و

   İsnâ: İki. (2)… İsnâ: Elif+se+nun+ye… 1+500+50+10=561.

و

   Müsteşâr: Kendisiyle müşaverede bulunulan, kendisine iş danışılan. Vekâletlerde vekilden sonraki amir… Müsteşâr: Mim+sin+te+şın+elif+re… 40+60+400+300+1+200=1001.

و

   Müsteş’ar: Bildirilen, haberli (Habir ?..)… Müsteş’ar: Mim+sin+te+şın+ayn+re… 40+60+ 400+300+70+200=1070.

و

   Arz: Ayn+re+dat… 70+200+800=1070.

و

   Râzz: Kesmez âlet… Râzz: Re+elif+dat… 200+1+800=1001.

و

   Reşâkat: Bel inceliği. Davranma ve kımıldanıştaki incelik ve hoşluk… Reşâkat: Re+şın+ elif+kaf+te… 200+300+1+100+400=1001.

و

    Sikat: İnanılır kimseler… Sikat: Se+kaf+elif+te … 500+100+1+400=1001.

و

   Süm-tıraş: Nalbantların tırnak kesme âleti… Süm-tıraş: Sin+mim+te+re+elif+şın… 60+40 +400+200+1+300=1001.

و

   Şâzz: Kaide dışı, kaideye uymayan… Şâzz: Şın+elif+zel… 300+1+700=1001.

و

   Şeş-tâ: Altı telli tanbur… Şeş-tâ: Şın+şın+te+elif… 300+300+400+1=1001.

و

   Şezâ: Kokulu şeylerin kokusu… Şezâ: Şın+zel+elif… 300+700+1=1001.

و

  Taaffünât: Fena, pis kokular… Taaffünât: Te+ayn+fe+nun+elif+te… 400+70+80+50+1+ 400=1001.

و

   Taallukat: Hısımlar, akraba. İlgiler, ilişkiler… Taallukat: Te+ayn+lâm+kaf+elif+te… 400 +70+30+100+1+400=1001.

و

   Tekâsüf: Sıklaşma, koyulaşma; yoğunlaşma… Tekâsüf: Te+kef+elif+se+fe… 400+20+1+ 500+80=1001.

و

   Teneffuât: Faydalanmalar, yararlanmalar… Teneffuât: Te+nun+fe+ayn+elif+te… 400+50 +80+70+1+400=1001.

و

   Tenfîsât: Nefeslendirmeler, nefeslendirilmeler, soluklandırmalar, soluklandırılmalar, fe-rahlandırılmalar… Tenfîsât: Te+nun+fe+ye+sin+elif+te… 400+50+80+10+60+1+400=1001.

و

   Tetâr: Tatar… Tetâr: Te+te+elif+re… 400+400+1+200=1001.

و

   Uht: Kız kardeş… Uht: Elif+hı+te… 1+600+400=1001.

و

   Vazife: Ödev, görev, bir kimsenin yapmak zorunda bulunduğu iş. Yapılması, birine hava-le edilen iş. Ehemmiyet verilen iş. Birine, her gün veya muayyen günlerde verilmesi kararlaştı-rılan iş ücreti… Vazife: Vav+zı+ye+fe+he… 6+900+10+80+5=1001.

و

   Zâli: Aksak hayvan. Töhmetli… Zâli: Zı+elif+lâm+ ayn… 900+1+30+70=1001.

و

   Zılâl-âlûd: Gölgeli… Zılâl-âlûd: Zı+lâmelif+lâm+elif+lâm+vav+dal… 900+30+30+1+30 +6+4=1001.

ووو

   İstinbât: Bir söz veya işten gizli bir mânâ çıkarma. Zımnen, açık olmayarak, dolayısıyla anlatma… İstinbât: Elif+sin+te+nun+be+elif+tı… 1+60+400+50+2+1+9=523… Cüst-ü cû: Arayıp sorma, araştırma, arama… Cüst-ü cû: Cim+sin+te+vav+cim+vav… 3+60+400+6+3+6 =478… İs-tinbât cüst-ü cû (“Kaptan Kusto Müslüman”?..): 523+478=1001.

   (“Hırka-i tecrîd: 1522… Elf: 1000… Elf: Elif… Elif: 1… 522+1=523.” Hırka-i Tecrîd Sh.225)

و

   Cüst-ü cû… Noktasız harfler: Sin+vav+vav… 60+6+6=72… Tahkîk-uş şahsiyye: Hüviyet tahkiki… Tahkîk-uş şahsiyye: Te+ha+kaf+ye+kaf+elif+lâm+şın+hı+sad+ye+te … Noktasız harf-ler: Ha+elif+lâm+sad… 8+1+30+90=129… “Kaptan Kusto Müslüman” tahkîk-uş şahsiyye: 72 +129=201… Arz: Elif+re… Bu noktasız harflerin toplamı: 1+200=201.

   (Salih: Sad + elif + lâm + ha…90+1+30+8=129.)

   (“Re” harfinin Arabça ismi, “Râ”… : Re+elif … 200+1=201… “Re”nin ebced değeri: 200… “200”ün Arabça ismi, “mieteyn”… Mieteyn: Mim+elif+hemze+te+ye+nun… 40+1+1+400 +10+50=502… “Kütâ’: Tilki eniği. Tamamlanmak, toplanmak… Kutâ’: Rüyâ tâbir etmek, düş yormak. Su kesilmek. Başka yere gitmek… Kutâ’: Kaf+tı+elif+ayn… 100+9+1+70=180… Mirzabeyoğlu: 322… 180+322=502.”) (H.T. Sh. 124)

و

   Çihil-sâl: 40 yaşında… Çihil-sâl: Cim+he+lâm+sin+elif+lâm… 3+5+30+60+1+30=129… Sehâib: Bulutlar… Sehâib: Sin+ha+elif+hemze+be… 60+8+1+1+2=72… 40 yaşında bulutlar: 129+72=201.

   Çihil-sâl… Noktasız harfler: He+lâm+sin+elif+lâm… 5+30+60+1+30=126… Sehâib… Noktasız harfler : Sin+ha+elif+hemze… 60+8+1+1=70… 40 yaşında bulutlar: 126+70=196… Mektubât: Mim+kef+te+vav+be+elif+te… Noktasız harfler: Mim+kef+vav+elif… 40+20+6+1 =67… Salih: Sad+elif+lâm+ha… Hepsi noktasız: 90+1+30+8=129… Mektubât-ı Salih: 67+129 =196.

    (Salih: Sad+elif+lâm+(he)… 90+1+30+5=126.)

   (Ayın: Arab alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder ?.. A’yen: Büyük ve iri gözlü. Bakılan yer. Çok açık, pek belli, bâriz ?.. Manzar ?..)

    Ayna ?.. Misâl ?..

و

   Çihil-sâl: 129… Dabu’: Sırtlan… Dabu’: Dat+be+ayn… 800+2+70=872… 40 yaşında tilki: 129+872=1001.

و

   Sübül: Sebiller, yollar, caddeler… Sübül: Sin+be+lâm… Noktasız harfler: Sin+lâm… 60+ 30=90… Ta’mîkat: Derinleştirmeler; araştırmalar, incelemeler… Ta’mîkat: Te+ayn+mim+ye+kaf +elif+te… Noktasız harfler: Ayn+mim+elif … 70+40+1=111… Sübül ta’mîkat: 90+111=201.

    (Sad: Kur’ân alfabesinin 17. harfi olup, ebcedî değeri 90’dır ?.. Suadî: Topalak otu ?.. Kust !..)

    (Elif: Elif+lâm+fe… 1+30+80=111 ?.. Hemze ?.. Hemz ?.. Hert ?..)

   Sübül: 60+2+30=92… Ta’mîkat: 400+70+40+10+100+1+400=1021… Sübül ta’mîkat: 92+1021=1113… Künyet-üs sa’leb: Tilkinin künyesi… Künyet-üs sa’leb: Kef+nun+ye+te+elif+ lâm+se+ayn+lâm+be… 20+50+10+400+1+30+500+70+30+2=1113.

   (Kaptan Kusto: Kaf+elif+be+tı+elif+nun+kaf+vav+sin+tı+vav… Noktasız harfler: Elif+tı +elif+vav+sin+tı+vav… 1+9+1+6+60+9+6=92… Kaptan Kusto araştırmaları: Tilki’nin künyesi ?..)

وو

   Arz… Noktasız harfler: 201… Tahkikat: Araştırmalar,  soruşturmalar… Tahkikat: Te+ha+ kaf+ye+kaf+elif+te… Noktasız harfler: Ha+elif… 8+1=9… Arz tahkikatı: 201+9=210… Derviş: Dal+re+vav+ye+şın… Noktasız harfler: Dal+re+vav… 4+200+6=210.

ووو

   Arz: Takdim etmek. Bir kimseye bir şeyi anlatmak, izâh etmek. Bir kimseye bir şeyi izhâr etmek. Bir büyüğe bir şeyi hürmetle vermek. Kıymetli bir şeyi, diğer bir şeyle değiştirmek. Bir şeyin birden, ânîden meydana gelmesi. Altın ve paradan gayrı mal. Bir şeyin genişliği. Bir mua-melede aldanmak.Sağlam insanın hemen ölmesi. Delirmek… Arz: Ayn+re+dat… 70+200+800= 1070.

و

   Arz: Genişlik. En… Arz: Ayn+re+dat… 70+200+800=1070.

و

   Araz: İşaret, alâmet. Tesadüf. Kazâ, felâket. Kendi kendine vücud bulamayıp başka bir cevherle meydana gelen hâl ve keyfiyet… Araz: Ayn+re+dat… 70+200+800=1070.

و

   Ale-t-tahmîn: Aşağı yukarı, kararlamadan (Endaze ?..)… Ale-t-tahmîn: Ye+te+hı+ye+nun… Bu noktalı harflerin toplamı: 10+400+600+10+50=1070.

و

   Amûhtegân: Öğretmenler (İngilizce, “beak” ?..)… Amûhtegân: Hı+te+kef+nun… Bu noktalı harflerin toplamı: 600+400+20+50=1070.

و

   “”Aynı Moğol”… “Ayn”ı harf olarak ebced değeriyle 70 olarak alırsak… Teğet geçen tez-yini bir ilgi olarak 1070’i buluruz… “Moğol” kelimesindeki tek noktalı harf “ğ-gayn” ve ebced değeri 1000… 1000+70=1070.” (T.G. 6.112)

و

   Azmîn: Kemik özü (Azm: Kemik ?.. Azm: Isırmak ? ..)… Azmîn: Ayn+zı+mim+ye+nun… 70+900+40+10+50=1070.

و

   Dırsî: Azı dişine âit, azı dişi ile ilgili… Dırsî: Dat+re+sin+ye… 800+200+60+10=1070.

و

   Galîl: Susamış… Galîl: Gayn+lâm+ye+lâm… 1000+30+10+30=1070.

و

   Gareng: Çığlık… Gareng: Gayn+nun+kef… Bu noktalı harflerin toplamı: 1000+50+20= 1070.

و

   Gulâm: Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlı, genç. Köle, esir, kölemen. Gulâm: Gayn+lâmelif +mim… 1000+30+40=1070.

و

   Hafâfîş: Yarasa kuşları… Hafâfîş: Hı+fe+fe+ye+şın… Bu noktalı harflerin toplamı: 600+ 80+80+10+300=1070.

و

   Hastegân: Hastalar… Hastegân: Hı+te+kef+nun… Bu noktalı harflerin toplamı: 600+400+ 20+50=1070.

و

   Hıristiyânî: Hıristiyanlığa âit, Hıristiyanlıkla ilgili… Hıristiyânî: Hı+te+ye+nun+ye… Bu noktalı harflerin toplamı: 600+400+10+50+10=1070.

و

   Husyeteyn: Hayvanın çifti, çift haya, yumurtalar… Husyeteyn: Hı+ye+te+ye+nun… Bu noktalı harflerin toplamı: 600+10+400+10+50=1070.

و

   Irz: Şan ve şeref, namus, iffet… Irz: Ayn+re+dat… 70+200+800=1070.

و

   Itret: Nesil. Ehl-i beyt. Zürriyet. Güzel kokulu şey. Gerdanlık… Itret: Ayn+te+re+te… 70+ 400+200+400=1070.

و

   İngıtât: Suya dalma… İngıtât: Elif+nun+gayn+tı+elif+tı… 1+50+1000+9+1+9=1070.

و

   İstirahat: Rahat etme, dinlenme… İstirahat: Elif+sin+te+re+elif+ha+te… 1+60+400+200+ 1+8+400=1070.

و

   Muhtell: İhlâl edilmiş, bozulmuş, bozuk; karışmış… Muhtell: Mim+hı+te+lâm… 40+600+ 400+30=1070.

و

   Munazzaf: Temizlenmiş, arınmış… Munazzaf: Mim+nun+zı+fe… 40+50+900+80=1070.

و

   Müselles: Üçleştirilen, üçlü, üç. Üç kere tasfiye olunarak çekilmiş bir cins şarap. Üçgen. Üç mısralı güfte. Bir yazı sitili… Müselles: Mim+se+lâm+se… 40+500+30+500=1070.

و

   Müsteş’ar: Bildirilen, haberli… Müsteş’ar: Mim+sin+te+şın+ayn+re… 40+60+400+300+ 70+20=1070.

و

   Sûhtegân: Softalar, medrese talebeleri… Sûhtegân: Hı+te+kef+nun… Bu noktalı harflerin toplamı: 600+400+20+50=1070.

و

   Şemşîr-ger: Kılıççı… Şemşîr-ger: Şın+mim+şın+ye+re+kef+re… 300+40+300+10+200 +20+200=1070.

و

   Şükr-güzârâne: İyilik severlere yaraşır yolda, iyilik sever, iyilik bilir… Şükr-güzârâne: Şın+kef+zel+nun… Bu noktalı harflerin toplamı: 300+20+700+50=1070.

و

   Tahlîl: (Hall’den). Ekşitme, sirkeleştirme… Tahlîl: Te+hı+lâm+ye+lâm… 400+600+30+10 +30=1070.

و

   Tahlîl: (Hall’den). Mürekkeb bir cismi tedkik etmek için esas unsurlara ayırma, çözümle-me. Analiz… Tahlîl: Te+ha+lâm+ye+lâm… 400+8+30+10+30=478.

و

   Cüst-ü cû: Arayıp sorma, araştırma, arama… Cüst-ü cû: Cim+sin+te+vav+cim+vav… 3+60+400+6+3+6=478.

و

   “Kaptan: Kef+elif+be+tı+nun… 20+1+2+9+50=82… Kusto: Kaf+sin+tı+vav… 100+60+9 +6=175… Müslüman: Mim+sin+lâm+mim+elif+nun… 40+60+30+40+1+50=221… Kaptan Kus-to Müslüman: 478.” (H.T. Sh.362)

و

   Tahmînî, tahmîniyye: Tahmine âit, tahminle ilgili, aşağı yukarı hesablanan…Tahmînî, tahmîniyye: Te+hı+ye+nun+ye… Bu noktalı harflerin toplamı: 400+600+10+50+10=1070.

و

   Tarih-nüvis: Tarih yazan… Tarih-nüvis: Te+ye+hı+nun+ye… Bu noktalı harflerin toplamı: 400+10+600+50+10=1070.

و

   Tuğyan: Su baskını. Azgınlık, taşkınlık. Taşkın mizaçlılık. Kan galebe etmesi hâli. Resmî devlet kuvvetlerine isyan… Tuğyan: Tı+gayn+ye+elif+nun… 9+1000+10+1+50=1070.

و

   Tünd-hûy: Sert huylu, titiz… Tünd-hûy: Te+nun+dal+hı+vav+ye… 400+50+4+600+6+10 =1070.

و

    Yakazânî:Uyanıklık… Yakazânî: Ye+kaf+zı+nun+ye … 10+100+900+50+10=1070.

و

   Zar’: Meme. Süt veren hayvan memesi… Zar’: Dat+ re+ayn… 800+200+70=1070.

و

   Zinhâr-har: Aman dileyen. Sözünde durmayan adam… Zinhâr-har: Ze+nun+he+elif+re+ hı+vav+elif+re… 7+50+5+1+200+600+6+1+200=1070.

و

   Zü-l maîşeyn: İki yaşayışlı, karada ve suda yaşayabilen hayvanlar… Zü-l maîşeyn: Zel+ye +şın+ye+nun… Bu noktalı harflerin toplamı: 700+10+300+10+50=1070.

ووو

   Rûznâmçe: Günlük hadiselerin kaydedildiği defter… Rûznâmçe: Re+vav+ze+nun+elif+ mim+cim+he… Noktalı harfler: Ze+nun+cim… 7+50+3=60… Tahkikat: Araştırmalar, soruştur-malar… Tahkikat: Te+ha+kaf+ye+kaf+elif+te… Noktalı harfler: Te+kaf+ye+kaf+te… 400+100+ 10+100+400=1010… Rûznâmçe tahkikat: 60+1010=1070.

   (Sin: Ebced değeri 60 olan harf ?.. Sîne: Göğüs. Sadır . Kalb ?.. Tilki !..)

   (Sin ?.. Sine: Ân. Lâhza. İki ağızlı balta ?.. Teber: Balta ?.. Tâbir ?..)

   (Sin: 60 ?.. Sittîn: 60 ?.. Sittîn: Sin+te+ye+nun… 60+400+10+50=520… Derviş: Dal+re+ vav+ye+şın… 4+200+6+10+300=520.)

   (Neved: Nun+vav+dal… 50+6+4=60… Neved: 90. Doksan ?.. Sad: Ebced değeri 90 olan harf ?.. Suadî: Topalak otu ?.. Kust !..)

و

   Rûznâmçe… Noktalı harfler: 60… Tedkikat: İnceden inceye araştırmalar… Tedkikat: Te+dal+kaf+ye+kaf+elif+te… Noktalı harfler: Te+kaf+ye+kaf+te… 400+100+10+100+400 =1010 … Rûznâmçe tedkikat: 60+1010=1070.

و

   Rûznâmçe… Noktalı harfler: 60… Guyûm: Bulutlar… Guyûm: Gayn+ye+vav+mim… Noktalı harfler: Gayn+ye… 1000+10=1010… Rûznâmçe guyûm: 60+1010=1070.

و

   Agyed: Esner vücudlu. Uykucu, tembel… Agyed: Elif+gayn+ye+dal… Noktalı harfler: Gayn+ye… 1000+10=1010… Rûznâmçe… Noktalı harfler: 60… Agyed rûznâmçe: 1010+60= 1070.

و

   Nâs: İnsanlar. Kur’ân’da 114. Sure… Nâs: Nun+elif+sin… Noktalı harf: Nun… 50… Güzâ-riş: Geçme, geçiş… Güzâriş: Kef+zel+elif+re+şın… Noktalı harfler: Kef+zel+şın… 20+700+300= 1020… Nâs (Tilki) geçiş: 50+1020=1070.

و

   Şam: Akşam, akşam yemeği. Şe’m. Sol. Nuh Peygamberin oğullarından “Şam”ın nesli ta-rafından mamûr edildiği için bu isim verilmiştir… Şam: Şın+elif+mim… Noktalı harf: Şın… 300… Güzârende: Geçici, geçen. Geçirici, geçiren… Güzârende: Kef+zel+elif+re+nun+dal+he… Nokta-lı harfler: Kef+zel+nun… 20+700+50=770… Şam güzârende: 300+770=1070.

   (Şın: 300 ?.. Üçyüz: Elif+vav+cim+ye+vav+ze… 1+6+3+10+6+7=33 ?.. Çil: Kırk. (40) ?.. Çil: Cim+lâm… 3+30= 33.)

   (Güzârende: 20+700+1+200+50+4+5=980… İstikbâl İslâmındır: Elif+sin+te+kaf+be+ elif+lâm+elif+sin+lâm+elif+mim+nun+dal+re…1+60+400+100+2+1+30+1+60+30+1+40+50+4+200=980… Şeriat: Şın+re+ye+ayn+te… 300+200+10+70+400=980.)

و

   Şam… Noktalı harf: 300… Güzerân: Geçici, geçen… Güzerân: Kef+zel+re+elif+nun… Noktalı harfler: Kef+zel+nun… 20+700+50=770… Şam güzerân: 300+770=1070.

و

   Şam… Noktalı harf: 300… Güzernâme: Geçiş tezkeresi… Güzernâme: Kef+zel+re+nun+ elif+mim+he… Noktalı harfler: Kef+zel+nun… 20+700+50=770… Şam güzernâme: 300+770= 1070.

   (Güzernâme: 20+700+200+50+1+40+5=1016… Tevrat: Te+vav+re+ye+te… 400+6+200 +10+400=1016.)

و

   Güzârende: 980… Ud’iyye: (Çoğulu: Eda’i). Mesel. Hikayât. Bilmece, yanıltmaç… Ud’iyye: Elif+dal+ayn+ye+he … 1+4+70+10+5=90 (Sad ?..)… Güzârende ud’iyye: 980+90=1070.

و

   Selâsîn: Otuz. (30)… Selâsîn: Se+lâmelif+se+ye+nun … Noktalı harfler: Se+se+ye+nun… 500+500+10+50=1060… Ud’iyye… Noktalı harf: Ye… 10… Selâsîn ud’iyye: 1060+10=1070.

   (Gayn: Ebced değeri 1000 olan harf. Susuzluk (Mecer ?.. Macerâ ?..)… Gayn: Gayn+ye+ nun… 1000+10+50=1060.)

   Selâsîn… Noktasız harf: Lâmelif… 30… Ud’iyye… Noktasız harfler: Elif+dal+ayn+he… 1+4+70+5=80… Selâsîn ud’iyye: 30+80=110… Verâkı: Güvercinler… Verâkı: Vav+re+elif+kaf+ ye… Noktalı harfler: Kaf+ye… 100+10=110.

و

   Endâyiş-ger: Sıvacı, yaldızcı… Endâyiş-ger: Elif+nun+dal+elif+ye+şın+kef+re… Noktalı harfler: Nun+ye+şın+kef … 50+10+300+20=380… Halife: Birinin yerine geçen… Halife: Hı+lâm+ye+fe+he… Noktalı harfler: Hı+ye+fe… 600+10+80=690… Endâyiş-ger halife: 380+690=1070.

و

   Mû-şikâf: Kılı kırk yaran, inceden inceye araştıran… Mû-şikâf: Mim+vav+şın+kef+ elif+fe… Noktalı harfler: Şın+fe… 300+80=380… Halife… Noktalı harfler: 690… Mû-şikâf halife: 380+690=1070.

   Mû-şikâf… Noktasız harfler: Mim+vav+kef+elif… 40+6+20+1=67… Halife… Noktasız harfler: Lâm+he… 30+5=35… Mû-şikâf halife: 67+35=102… Ânan: Onlar… Ânan: Elif+nun+elif +nun… 1+50+1+50=102.

   “İslâm kılı kırk yarmanın değil, kırk bin yarmanın rejimidir !..”

و

   Tis’în: Doksan. (90)… Tis’în: Te+sin+ayn+ye+nun… 400+60+70+10+50=590… Tesbih: Allah’ı şanına uygun ifâdelerle yâdetmek… Tesbih: Te+sin+be+ye+ha… 400+60+2+10+8=480… Tis’în tesbih: 590+480=1070.

   (Doksan: Tı+kaf+sin+elif+nun… 9+100+60+1+50=220 ?.. 220+480=700… Hams: Beş. (5)… Hams: Hı+mim+sin … 600+40+60=700… Hamse ?.. Hemze ?..

   Beş: Be+şın… 2+300=302… Kaptan Kusto Müslüman : Kaf+be+nun+kaf+nun… Bu noktalı harflerin toplamı: 100+2+50+100+50=302.

   He: Ebced değeri 5 olan harf… “He” harfinin Arabça ismi “hâ”… : He+elif… 5+1=6… Tilki !..)

و

   Sübül: Sebiller, yollar, caddeler… Sübül: Sin+be+lâm… 60+2+30=92… Fahs: Birşeyin iç-yüzünü araştırma, arama… Fahs: Fe+ha+sad… 80+8+90=178… Sübül fahs: 92+178=270… Arz… Noktasız harfler: Ayn+re… 70+200=270.

   (“Kaptan Kusto: Kaf+elif+be+tı+elif+nun+kaf+vav+sin+tı+vav… Noktasız harfler: Elif+tı+elif+vav+sin+tı+vav … 1+9+1+6+60+9+6=92.” H.T. Sh.104)

   Sübül… Noktalı harf: Be… 2… Fahs… Noktalı harf: Fe… 80… Sübül fahs: 2+80=82… Vakt: Vav+kaf+te… Noktasız harf: Vav… 6… Vanî: (Yorgun, tembel, sahil, kust)… Vanî: Vav+ayn+nun+ye… Noktasız harfler: Vav+ayn… 6+70=76… Kusto vakti: 6+76=82.

   (“Be” harfinin Arabça ismi “ba” ?.. Ba: İle, …li ?.. Ve (Vav harfi): “Dahi, de, hem, ile, beraber” mânâlarına bağlama edâtı ?..)

   (Ud’iyye… Noktasız harfler: Elif+dal+ayn+he… 1+4+70+5=80.)

و

   Mugayyeb: Kaybedilmiş, kayıp… Mugayyeb: Mim+gayn+ye+be… 40+1000+10+2=1052 … Habâbe: Su üzerinde olan hava kabarcıkları… Habâbe: Ha+be+elif+be+he… 8+2+1+2+5=18… Mugayyeb habâbe: 1052+18=1070.

   Mugayyeb… Noktalı harfler: Gayn+ye+be… 1000+10+2=1012… Habâbe… Noktalı harfler: Be+be… 2+2=4… Mugayyeb habâbe: 1012+4=1016… Tevrat: 1016.

وو

   Mugayyeb… Noktasız harf: Mim (Elf ?.. Elif ?.. Hemze ?..)… 40… Arz… Noktasız harfler: 270… Kaybedilmiş (Tilki) Takdim: 40+270=310… Kusto Salih: Kaf+vav+sin+tı+vav+sad+elif +lâm+ha… 100+6+60+9+6+90+1+30+8=310… Derviş: Ye+şın… Bu noktalı harflerin toplamı: 10 +300=310.

ووو

   Mümessil Salih İzzet Mirzabeyoğlu: Mim+mim+se+lâm+sin+elif+lâm+hı+ayn+ze+te+ mim+ye+re+ze+elif+be+ye+vav+kef+lâm+vav… Noktasız harfler: Mim+mim+lâm+sin+elif+ lâm+ayn+mim+re+elif+vav+lâm+vav… 40+40+30+60+1+30+70+40+200+1+6+30+6=554… Takdim: Te+kaf+dal+ye+mim… 400+100+4+10+40=554.

و

   Ebu-l husayn: Tilki… Ebu-l husayn: Elif+be+vav+elif+lâm+ha+sad+ye+nun… 1+2+6+1 +30+8+90+10+50=198… Rûznâmçe: Re+vav+ze+nun+elif+mim+cim+he… 200+6+7+50+1+40 +3+5=312… Tilki Günlüğü: 198+312=510… Takdim… Noktalı harfler: Te+kaf+ye… 400+100+ 10=510.

   (A’mar: Sinler, yaşlar. Ömürler, yaşayışlar. Mes’ut hayat. Hoşa gidecek garib ve tuhaf şeyler… A’mar: Elif+ayn+mim+elif+re… 1+70+40+1+200=312.)

و

   Rûznâmçe… Noktalı harfler: Ze+nun+cim… 7+50+3=60… İstiknâh: Birşeyin künhünü, hakikatini, doğruluğunu araştırma, araştırılma… İstiknâh: Elif+sin+te+kef+nun+elif+he… Noktalı harfler: Te+nun… 400+50=450… Rûznâmçe istiknâh: 60+450=510.

   Rûznâmçe… Noktasız harfler: Re+vav+elif+mim+he… 200+6+1+40+5=252… İstiknâh… Noktasız harfler: Elif+sin+kef+elif+he… 1+60+20+1+5=87… Rûznâmçe istiknâh: 252+87= 339… Derviş Salih: Dal+re+vav+sad+elif+lâm+ha… Bu noktasız harflerin toplamı: 4+200+6+ 90 +1+30+8=339.

   (Kaptan Kusto: Kaf+elif+be+tı+elif+nun+kaf+vav+sin+tı+vav… Noktalı harfler: Kaf+be +nun+kaf… 100+2+50+100=252.)

و

   Tis’ûn: Doksan. (90)… Tis’ûn: Te+sin+ayn+vav+nun … Noktalı harfler: Te+nun… 400+ 50=450… Rûznâmçe… Noktalı harfler: 60… Tis’ûn rûznâmçe: 450+60=510.

و

   Habâik: Çizgiler. Samanyolları, kehkeşanlar… Habâik: Ha+be+elif+hemze+kef… 8+2+1+ 1+20=32… Cüst-ü cû: Arayıp sorma, araştırma, arama… Cüst-ü cû: Cim+sin+te+vav+cim+vav… 3+60+400+6+3+6=478… Habâik cüst-ü cû: 32+478=510.

   Habâik… Noktasız harfler: Ha+elif+hemze+kef… 8+1+1+20=30… Cüst-ü cû… Noktasız harfler: Sin+vav+vav… 6+60+6=72… Habâik cüst-ü cû: 30+72=102… Ânan: Onlar… Ânan: Elif+nun+elif+nun… 1+50+1+50=102.

   (“: Otuz… Sia: Genişlik, bolluk. Açıklık. Zenginlik.” T.G. 4.150)

و

   Mugayyeb: Kaybedilmiş, kayıp… Mugayyeb: Mim+gayn+ye+be… Noktasız harf: Mim (Elf ?..)… 40… Tefakkud: Arayıp sorma, arayıp sorulma… Tefakkud: Te+fe+kaf+dal… Noktasız harf: Dal… 4… Mugayyeb tefakkud: 40+4=44… Takdim… Noktasız harfler: Dal+mim… 4+40= 44.

و

   Mugayyeb… Noktasız harf: 40… Tedkik: Dikkatle araştırma, araştırılma. İnceden inceye yoklama, inceleme… Tedkik: Te+dal+kaf+ye+kaf… Noktasız harf: Dal… 4… Kaybedilmiş ted-kik: 40+4=44.

و

   Mugayyeb… Noktasız harf: 40… Jend: Eski, yırtık, yamalı hırka… Jend: Ze+nun+dal… Noktasız harf: Dal… 4… Mugayyeb jend: 40+4=44.

   Mugayyeb: Mim+gayn+ye+be… 40+1000+10+2+=1052… Jend: 7+50+4=61… Mugay-yeb jend: 1052+61=1113… Künyet-üs sa’leb: Tilkinin künyesi… Künyet-üs sa’leb: Kef+nun+ye +te+elif+lâm+se+ayn+lâm+be… 20+50+10+400+1+30+500+70+30+2=1113.

و

   Girye-bâr: Ağlayan, gözyaşı döken… Girye-bâr: Kef+re+ye+he+be+elif+re… 20+200+10 +5+2+1+200=438… Sehâib: Bulutlar… Sehâib: Sin+ha+elif+hemze+be… 60+8+1+1+2=72… Ağlayan bulutlar… 438+72=510.

ووو

   Hadîs meâli:

   –“Bütün Peygamberler babadan kardeş olup anaları ayrı ayrıdırlar… Fakat dinleri birdir… Ben Meryem oğlu İsâ’ya daha yakınım… Çünkü benimle onun arasında Peygamber yoktur… Mu-hakkak ki o yeryüzüne inecektir… Onu gördüğünüz zaman onu tanıyınız… Uzuna yakın orta boylu, rengi kırmızı ile beyaza yakın, üzerinde herd boyası ile boyanmış iki elbise vardır… O derece temiz ki kendisine ıslak dokunmadığı hâlde başı su damlatır gibidir… O, haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye vergisini kaldıracak… Mal, servet çok olup su gibi akacak… O, bütün insanları İslâm dinine davet edecek… Allah Teâlâ onun zamanında İslâm’dan başka bütün milletleri yok edecek… Ve onun zamanında Allah Teâlâ, pek yalancı ve sakat gözlü olan sapık Mesih’i helâk edecek… O derece yeryüzünde emniyet olacak ki arslanlar develerle, kaplanlar sığırlarla, kurtlar koyunlarla meralarda beraber dolaşacaklar ve çocuklar yılanla oynayacaklar da birbirine zarar vermeyecekler… Hazret-i İsâ yeryüzünde 40 sene yaşadıktan sonra vefat edecek… Müslümanlar onun cenaze namazını kılarak defnedecekler.”

و

   Tesevvür: Yüksekten aşağı inmek ?.. Tesvîr: Derin ve gizli mânâyı araştırma. Toz kaldırma ?..

ووو

   Nebe’ 1-6:

   –“Birbirlerine neyi soruyorlar ?.. O azîm nebe’den mi ?.. Onlar onda ihtilâfa düşüyorlar… Hayır, ileride bilecekler !.. Hayır, hayır !.. İleride bilecekler… Biz arzı bir döşek yapmadık mı ?..”

و

   Mihâd: Yer. Arz. Beşik, döşek. Döşeme ?.. Mehdiyye: Hediye. Armağan. Mehdîye âit ve mensub olan. Mehdîye dâir ve müteallik ?..

   “Biz yeryüzünü Mehdî’ye âit kılmadık mı ?”

   “Biz Takdim’i Mehdî’ye âit kılmadık mı ?”

   “Biz Takdim’i “bilmece” yapmadık mı ?”

ووو

Devam edecek…

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer